古诗词大全

古诗词大全

http://www.ynrv.cn

菜单导航

曲江秋(正宫)

作者: 古诗词大全 发布时间: 2020年05月23日 08:07:14
曲江秋(正宫)原文   明轩快目。正雨过湘溪,秋来泽国。波面鉴开,山光淀拂,竹声摇寒玉,鸥鹭戏晚日,芰荷动,香红蔌。千古兴亡意,凄凉扬□舟,望迷南北。
仿佛烟笼雾簇。认何处、当年绣_。沈香花萼事,潇然伤□宫殿三十六。忍听向晚菱歌,依稀犹似新番曲。试与问,如今新蒲细柳,为谁摇绿。
  曲江秋(正宫)拼音解读   míng xuān kuài mù 。zhèng yǔ guò xiāng xī ,qiū lái zé guó 。bō miàn jiàn kāi ,shān guāng diàn fú ,zhú shēng yáo hán yù ,ōu lù xì wǎn rì ,jì hé dòng ,xiāng hóng sù 。qiān gǔ xìng wáng yì ,qī liáng yáng □zhōu ,wàng mí nán běi 。
fǎng fó yān lóng wù cù 。rèn hé chù 、dāng nián xiù _。shěn xiāng huā è shì ,xiāo rán shāng □gōng diàn sān shí liù 。rěn tīng xiàng wǎn líng gē ,yī xī yóu sì xīn fān qǔ 。shì yǔ wèn ,rú jīn xīn pú xì liǔ ,wéi shuí yáo lǜ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍
热门标签